TÜRKİYE
 Dünya Miras Listesinde Türkiye...

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda sözkonusu evrensel mi-rasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yokolan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak ama-cıyla UNESCO’nun 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te topla-nan 16. Genel Konferansında sorunun uluslararası bir sözleşme konusu yapıl-masına karar verilmiş ve 16 Kasım 1972’de “Dünya Kültürel ve Doğal Mirası-nın Korunmasına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir. Türkiye, bu sözleşmeyi 23 Mayıs 1982 tarihinde onaylanmış ve 1983 yılında Resmi Gazetede yayınlana-rak yürürlüğe girmiştir.

2000 yılı sonu itibariyle Dünya genelinde Dünya Miras Listesine kayıtlı 690 kültürel ya da doğal varlık bulunmaktadır. Bunların 530 tanesi kültürel/arkeolojik sit, 137 tanesi doğal sittir. 23 tanesi ise karma (kültürel/doğal) sittir. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı art-maktadır. Ülkemiz, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar Dünya Miras Listesine 9 adet varlığımızın alınmasını sağlamıştır. Bu varlıklardan; İstanbul, Safranbolu, Boğazköy, Nemrut Dağı, Xanthos-Letoon, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Truva Arkeolojik Kenti kültürel, Pa-mukkale ve Göreme-Kapadokya hem kültürel, hem doğal miras olarak listeye alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU VE İLK CUMHURBAŞKANI ATATÜRK

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu.

Atatürk Türkiye'yi "Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak" amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz: 

1.Siyasal Devrimler:

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) 2. Toplumsal Devrimler: Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)

3. Hukuk Devrimi:

Mecellenin kaldırılması (1924-1937)

4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:

Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)

5. Ekonomi Alanında Devrimler:

Aşârın kaldırılması

 • Çiftçinin özendirilmesi
 • Örnek çiftliklerin kurulması
 • Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının ku-rulması
 • I. ve II. Kalkınma Planları'nın (1933-1937) uygulamaya konulma-sı, yurdun yeni yollarla donatılması 
 • Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
 • Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
 • Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
 • Güzel sanatlarda yenilikler
 • Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)
 • Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
 • Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
 • Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
 • Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
 • Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)
 • Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Mutfak Kültürü

Beslenme biçimleri, içinde bulunulan kültürel- coğrafi- ekolojik- ekonomik yapıya ve tarihsel sürece göre şekillenmektedir.Türk mutfağı denildiğinde Türkiye'de yaşayan insanların beslenmesini sağlayan yiyecekler- içecekler, bunların hazırlanması, pişirilmesi, korunması; bu işlemler için gerekli araç-gereç ve teknikler ile yemek yeme adabı ve mutfak çevresinde gelişen tüm uygulamalar ve inanışlar anlaşılmalıdır.Türk mutfağındaki çeşit zenginliği bir çok etkene bağlıdır.

Kısa bir ifadeyle orta Asya ve Anadolu topraklarının sunduğu ürünlerdeki çe-şitlilik, uzun bir tarihsel süreç boyunca birbirinden farklı birçok kültürle yaşa-nan etkileşim, Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorlukların saraylarında geli-şen yeni tatlar, mutfak kültürümüzün yeni yapısını kazanmasında rol oyna-mıştır.

Genel olarak tahıl, çeşitli sebze ve bir miktar etle sulu olarak hazırlanan ye-mek türleri, çorbalar, zeytinyağlılar ve hamur işleri ve kendiliğinden yetişen otlarla hazırlanan yemeklerden oluşan Türk Mutfağı; pekmez, yoğurt, bulgur vb. gibi kendine özgü sağlıklı yiyecek türlerini de ortaya çıkarmıştır. Yöreden yöreye farklılaşan lezzetleri barındıran yeme-içme biçimleri, özel gün, kutlama, ve törenlerde ayrı bir anlam hatta kutsallık taşır.Türk Mutfağı, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok ye-mek ve yiyecek türü ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve vejetaryen mutfa-ğına kaynaklık edebilecek örnekleri barındırmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006 okey-property.com